Chantier à Tandel et interdiction de la circulation à Fouhren

Chantier à Brandenbourg

Scheckiwwerrechung – Schoulcampus Am Brill

Scheckiwwerrechung – Schoulcampus Am Brill

Scheckiwwerreechung zu Tandel

 

16.790 Euro fir „Le Soleil dans la Main’’

 

Dëser Deeg hunn d’Schoulkanner vun Tandel, zesumme mat hirem Léierpersonal an a Presenz vum Regionaldirekter Gérard Roettgers a vun der Directrice adjointe Nathalie Heftrich, Membere vum Schäfferot vun der Gemeng Tandel a Vertrieder vun der Elterevereenegung Tandel, ee Scheck iwwer 16.790 Euro un d’Madamm Véronique Schmitz an un de Monsieur Patrick Hinterscheid vun der Associatioun „Le Soleil dans la Main“ iwwerreecht.

D’Vertrieder vun der ONG hunn de Schüler virun der Scheckiwwerreechung hir Aarbecht virgestallt. Vu dass d’Aarbecht vu „Le Soleil dans la Main“ vum MAEE cofinanzéiert gëtt, stellt dësen Don d’Halschent vum néidege Kapital fir de Bau vun enger Schoul am Burkina Faso duer.

Dës Zomm ass den Erléis vun engem Spendelaf, dee virun der Päischtvakanz als Ofschloss vun der Tandeler Sportswoch organiséiert gouf.

E grousse Merci un d‘Elterevereenegung fir déi finanziell Ënnerstëtzung vun de Kanner. E weidere Merci geet un de fréiere Buergermeeschter Aly Kaes a seng Kolleegen aus dem Schäffen- a Gemengerot, déi d’Schoulpersonal mat hirem Don motivéiert hunn, un hirer Bikinifigur ze schaffen.

Den allergréisste Merci geet awer un all d’Kanner an hir Donateuren, déi mat hirer super Leeschtung an hire generéise Spenden dëse formidabele Scheck iwwerhaapt méiglech gemaach hunn.

Chris Warszta (Foto: Joanne Käppeli)

Rauchmelder – Détecteurs de fumée

Rauchmelder – Détecteurs de fumée

Au 1er janvier 2023, la période transitoire de 3 ans, fixée à l’article 9 de la loi du 6 décembre 2019 relative à l’installation obligatoire de détecteurs autonomes de fumée pour les immeubles comprenant au moins un logement, prendra fin.

Dans les logements existant avant l’entrée en vigueur de la loi, l e chemin d’évacuation ainsi que chaque chambre à coucher doivent dorénavant être pourvus d’un ou de plusieurs détecteurs. Le ministère de l’Intérieur et le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) ont relancé leur campagne d’information et de sensibilisation, dont le détail peut être consulté à l’adresse suivante :

https://rauchmelder.lu/

European Energy Award Gold

European Energy Award Gold

European Energy Award Gold

29 europäesch Gemengen goufen zu Lëtzebuerg fir hier Politik am Beräich Klimaschutz an Energietransitioun ausgezeechent
A Presenz vun der Ëmweltministesch Joëlle Welfring an dem Energieminister Claude Turmes.
Weider Informatiounen: https://bit.ly/EEA-2022
29 communes européennes récompensées à Luxembourg pour leur politique en matière de protection du climat et de la transition énergétique. En présence de la ministre de l’Environnement Joëlle Welfring et du ministre de l’Énergie Claude Turmes.
Plus d’infos: https://bit.ly/EEA-2022
Solidaritéit mat der Ukrain

Solidaritéit mat der Ukrain

Solidaritéit mat der Ukrain

 

Mat Bléck op déi militäresch Ugrëff vu Russland géint d’Ukrain schléisst sech d’Gemeng Tandel dem Opruff vum Daachverband vun de Lëtzebuerger Gemengen (Syvicol) zur Solidaritéit mat der Ukrain un. An dësem Sënn encouragéiert d’Gemeng och all Bierger, déi den Affer vum Krich wëllen hëllefen, en Don un eng vun deene villen engagéierten Hëllefsorganisatiounen ze maachen.

 

D’Gemeng wëllt Iech drop opmierksam maache wann Dir Flüchtlinge bei Iech doheem kënnt ophuelen, iech bei der Hotline vun der Cartias a Croix Rouge an Zesummenaarbecht mam Familljeministère ze mellen um +352 621 796 780 oder per mail ukraine@zesummeliewen.lu.

 

Mir soen Iech elo schonn e grousse Merci fir Är Hëllef a Solidaritéit.

 

De Schäfferot vun der Gemeng Tandel

 

 

 

Solidarité avec l’Ukraine

 

Face aux aggressions militaires de la Russie contre l’Ukraine, la Commune de Tandel s’associe à l’appel à la solidarité avec l’Ukraine lancé par le Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises (Syvicol). Dans cet esprit, la commune encourage tous les citoyens, qui souhaitent soutenir les victimes de la guerre, de faire un don à une des nombreuses ONG déjà engagées dans cette mission.

 

De même, nous voulons encourager nos citoyens qui ont la possibilité d’héberger des ressortissants ukrainiens à leur domicile, de contacter la Hotline gérée par Caritas et la Croix Rouge avec le soutien du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région au +352 621 796 780 ou par mail ukraine@zesummeliewen.lu.

 

Nous vous remercions d’avance de votre engagement et de votre solidarité.

 

Le collège échevinal de la commune de Tandel

Prix du fonds nova naturstroum

Prix du fonds nova naturstroum

Lors de la 15e remise des prix du fonds nova naturstroum à Munsbach, 16 actions particulièrement innovantes en matière environnementale, émanant d’administrations ou d’entreprises du secteur privé, ont été honorées.

Administration communale de Tandel

–Mise en place d’un réseau intercommunal de liaisons cyclables suivant étude de Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI)

https://www.hrone.lu/actualites/16-projets-ecolos-dadministrations-et-dentreprises-recompenses

 

Aller au contenu principal